Naše služby

Revize lešeňových konstrukcí

Nejste si jisti , že Vám dodavatel předává lešení bezpečné a provedené podle platných předpisů a norem ?

Nezávisle odborně posoudíme předávanou konstrukci včetně protokolu o kontrole a fotodokumentace

Jednorázové i periodické odborné prohlídky lešeňových konstrukcí a žebříků ve smyslu ČSN 738101

Citace z ČSN 73 8101

"8. 4 .prohlídky a údržba

Konstrukce lešení musejí být neustále udržovány tak aby mohly bezpečně plnit funkci pro kterou byly zřízeny. Konstrukce lešení musejí být každý měsíc odborně prohlíženy, tento interval se zkracuje na 14 dní u lešení vystavených účinkům mechanického kmitání ,lešení pojízdných ,lešení zavěšených .

Při pravidelných odborných prohlídkách se ověřuje zda v průběhu užívání nedošlo v konstrukci ke změnám nebo poruchám které by mohly mít nepříznivý vliv na statickou, funkční a pracovní bezpečnost .

Po mimořádných okolnostech které by mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení popřípadě na okolí (po bouři,větru o rychlosti nad 14 m/s silném sněžení apod.) se musí konstrukce ihned odborně prohlédnout .

Mimo pravidelné prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce zábradlí podlahy výstupy apod..

Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny."

Školení bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Na základě platného Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je zaměstnavatel povinen provádět školení pro své zaměstnance při pracích ve výškách.

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.


Revize žebříků a štaflí

periodické i jednorázové prohlídky žebříků a štaflí

Jak často se ze zákona musí provádět kontrola žebříků na pracovišti? Stačí jednou za měsíc, nebo by měla být častější?

V obecně závazném právním předpisu (tedy zákoně, nařízení vlády či vyhlášce) odpověď na Váš dotaz nenalezneme. O práci na žebřících však poměrně podrobně pojednává nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V příloze, kterou se stanoví další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou je celá část III. věnována používání žebříků. A právě v této příloze, v této části je stanoveno, že cituji "Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání". Proto vám žádný předpis nestanoví, jestli měsíční kontrola u Vašich žebříků, které jsou tak a tak dlouhé, je dostatečná. To by mělo vyplývat z návodu, který stejně jako u jiných strojů, přístrojů a nářadí si musíte uchovávat. Pokud byste návod výrobce neměli a neměli stanoveny termíny revizí žebříků, pak si je musíte stanovit místně bezpečnostním provozním předpisem podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Autor článku: Dandová Eva

Zdroj: bozpinfo.cz

Školení lešenářů

dle platných vyhlášek a norem

 • pro úplné začatečníky
 • opakovací školení pro zkušené lešenáře
 • vydání lešenářského průkazu

Obsah školení :

 • přehled v současné době platných norem
 • názvosloví
 • pochopení návodu na montáž
 • bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby lešení
 • opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů
 • opatření v případě nepříznivých změn povětrnostní situace
 • přípustná zatížení
 • další rizika spojená s montáží, demontáží a používáním lešení

školení lešenářů lze po dohodě uskutečnit do 3 pracovních dnů od objednání

po celé ČR nebo v našem školícím středisku


Revize regálů

periodické i jednorázové prohlídky regálů

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 4

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Poradenství v oblasti dočasných stavebních konstrukcí

Osoba odborně způsobilá pro dočasné stavební konstrukce č. 0197/ 2014/ I.
Revize a školení provádíme po celé ČR

Kontaktujte nás